minegateافرادی که متقاضی استخدام در این شرکت هستند نسبت به تکمیل فرم پیوستی اقدام و سپس به آدرس ایمیل شرکت ارسال نمایند.