بازرسی جوش

(پایپینگ، مخازن، سازه ها ساختمانی وصنعتی و پل هاي فلزي و … ) كه جوشكاري بر روي آنها جهت اتصال قطعات انجام گرفته  به بازرسي در مراحل مختلف قبل و حين ساخت و همينطور بعد از ساخت نياز دارند. بازرسي جوش مي تواند تا حدود زيادي از انجام كار بدون خطر محصول توليدي اطمينان دهد.
براي حصول اطمينان از مرغوبيت جوش و مطابقت آن با نيازمنديهاي طرح بايد كليه عوامل موثر در online essay writers write an essay for me جوشكاري در مراحل مختلف اجرا مورد بررسي قرار گيرد.

مراحل بازرسي جوش كدامند ؟

ـ بازرسي قبل از جوشكاري به منظور آماده كردن مقدمات كار جوشكاري است بطوريكه كه موجب بروز عيوب جوش را از بين برده و يا به حدود قابل قبولي كاهش دهد.

يكي از روش هاي بازرسي و كنترل جوش، بازرسي به روش چشمي مي باشد.
اعمال يك برنامه بازرسي چشمي استاندارد مي تواند از پيدايش ۸۰ تا ۹۰ درصد از عيوب معمول در جوشكاري جلوگيري كند.
اين نوع از بازرسي جوش شامل اقدامات زير مي باشد ؛

قبل از جوشكاري ؛
مطالعه دقيق نقشه ها و مشخصات فني
بازرسي براساس استانداردهاي اجرايي مرتبط

بازرسي فلز پايه
بازرسي مواد مصرفي جوشكاري
بررسي تجهيزات جوشكاري
آزمون تاييد صلاحيت جوشكارها و اپراتورها
پيش گرم كردن در صورت لزوم

بازرسي در حين جوشكاري؛

بازرسي درجه حرارت بين پاسي

بازرسي تميز كاري بين پاسي

بازرسي ترتيب و توالي پاس هاي جوش

بازرسي جوش بعد از اتمام جوشكاري؛
بازرسي ابعاد و اندازه جوش مطابق با نقشه ها

بازرسي ظاهر جوش از لحاظ وجود ناپيوستگي ها

بازرسي و كنترل اندازه ناپيوستگي ها مطابق با استاندارد پذيرش
براي ارزيابي كيفيت جوشكاري، لازم است استاندارد پذيرش يا معيار پذيرش جوش مشخص باشد و نوع آزمايش غير مخرب و ميزان آزمايش ( در تمامي پروژه ها بازرسي چشمي جوش به صورت ۱۰۰% انجام مي شود) تعيين شود. بازرس بايستي نتايج آزمايش ها و بازرسي هاي انجام شده را تفسير و ارزيابي كند.
پذيرش جوش در هر سه مرحله بازرسي از اهميت ويژه اي برخوردار است. در واقع پذيرش جوش پس از مقايسه كيفيت جوش حاصل با كيفيت مطلوب انجام مي شود. پذيرش بايد قطعي و غير مبهم باشد. براي پذيرش بايد گزارش بازرسي جوش صادر و توسط بازرس جوش امضاء گردد.
نكته مهم ؛ تهيه گزارش براي مراحل مختلف بازرسي و كليه آزمايش هاي انجام شده، ضروري است.
گزارش نتايج آزمايش ها و بازرسي هاي انجام شده بايستي بصورت مرتب و مشخص و جداگانه تهيه و تنظيم شود. براي كارهاي بازرسي تهيه گزارش كامل و واضح كه كار ارزيابي و پذيرش نهايي را تسهيل نمايد، براي بازرس جوش اعتبار ويژه اي دارد.

تجهيزات بازرسي جوش به روش چشمي

آزمون هاي چشمي كه به استفاده از ابزار online essay writers write an essay for me و تجهيزات ويژه اي نياز دارند، به كاربرد و ميزان دقت مورد نياز براي بازرسي بستگي دارد.بعضي از ابزار ممكن است به شرايط خاصي قبل از استفاده نياز داشته باشند مانند كاليبراسيون. بعنوان يك قانون عمومي آن ابزاري كه با يك كد و مشخصات ويژه اي مطابقت مي كند، و براي اندازه گيري با دقتي كه قابل پذيرش باشد يا با نياز بازرسي همخواني داشته باشد ،مي تواند استفاده شود.