بازرسی مخازن ذخیره

هدف از اين بازرسي اطمينان از يكپارچه بودن

مخزن و عدم تخريب آن در حين بهره برداري است.

۲- دامنه و كاربرد
اين دستورالعمل براي كليه مخازن تحت فشار مورد استفاده در نيروگاه ها و تأسيسات فراوري مواد نفتي كاربرد دارد.

۳- تجهيزات و مواد مصرفي مورد نياز
– تجهيزات اندازه گيري ابعادي
– تجهيزات اندازه گيري فشار
– تجهيزات انجام آزمون هاي غير مخرب

۴- تشريح روش بازرسي مخازن
بازرسي مخازن تحت فشار در سه مرحله به شرح زير صورت مي پذيرد :
۴-۱- بازرسي پيش از ساخت
بررسي وضعيت عمومي كارخانه از لحاظ دارا بودن تجهيزات مناسب جهت ساخت (از جمله جرثقيل هاي سقفي، غلطك هاي نورد، تجهيزات جوشكاري دستي و اتوماتيك و …) و تجهيزات مورد نياز جهت كنترل كيفي مراحل ساخت، مواد و محصول
بررسي كارخانه به لحاظ دارا بودن سيستم كنترل كيفي مورد قبول (حتي الامكان داشتن گواهي نامه هاي كيفي)
حضور در جلسه Pre-inspection Meeting يا جلسه پيش از شروع بازرسي و ارائه نقطه نظرات و پيشنهادات در رابطه با موارد مختلف مطروحه در قرارداد و طرح کنترل کيفي؛ (امضاي صورتجلسه و تأييد آن)
مرور گواهي ها يا تأييديه هاي مواد (Material Certificates) همچون ورقها، فلنج ها، لوله ها و …
همچنين مواد مصرفي مثل الكترودها، رنگ و …
بازرسي مواد (تأييد گواهي هاي مربوطه)
تست جوشكاران (تأييد ليست جوشكاران)
تأييد گروه تستهاي غير مخرب از لحاظ گواهي هاي مرتبط و داشتن حداقل مدرك ASNT-TC- IA Level II
بازرسي گواهي هاي كاليبراسيون دستگاههاي جوشكاري ، گرم كن هاي الكترود ، تجهيزات ماشين كاري و …
بازرسي گواهي هاي كاليبراسيون دستگاههاي مورد استفاده گروه كنترل كيفي (و تأييد آنها)
مروردستورالعملهاي WPS, PQR, NDT ، تستهاي هيدروستاتيك (و يا نيوماتيك) ، تستهاي Hardness و …(در صورت لزوم) ، دستورالعمل تنش گيري، دستورالعمل رنگ و سندبلاست و تأييد آنها

۴-۲- بازرسي حين ساخت و نظارت بر تستها
بازرسي ابعادي علامت گذاري ها (Marking) پيش از برش ورقها
نظارت بر انتقال Stamp (اطلاعات شناسايي مواد) به قسمتهاي مختلف ورق قبل از برش (قسمتهاي تحت فشار)
نظارت و كنترل بر آماده سازي لبه هاي ورق (پخ زني ها) طبق WPS و نقشه ها
بازرسي چشمي و ابعادي ورق هاي برش خورده
نظارت بر انجام تستهاي غير مخرب PT (تست مايعات نافذ ) بر روي لبه هاي ورقها براي ضخامت هاي بالاي cm 50 (در صورت نياز)
كنترل بر رول كردن اوليه (نورد) ورق ها طبق نقشه ها
نظارت بر مونتاژ ورق و جوشكاري درز طولي آن طبق WPو نقشه بازرسي چشمي جوش
نظارت بر رول كردن ثانويه ورق ها
بازرسي ورق ها از لحاظ Elliptical (بيضوي) و Roundness (گردي)، ضخامت و ابعاد طبق نقشه و استاندارد
نظارت بر آزمون غير مخرب RT و PT جوش طولي
نظارت بر مونتاژ و جوشكاري درزهاي محيطي طبق نقشه و WPS
بازرسي چشمي جوش
نظارت بر آزمون غير مخرب RT و PT جوش محيطي
نظارت و كنترل علامت گذاري (Marking) محل نازلها روي شل (Shell) پيش از برش
نظارت و كنترل ابعادي هدها (عدسي ها و …….) بعد از عمليات Forming از لحاظ ضخامت و انحناي مورد نياز طبق نقشه
نظارت بر انجام آزمون غير مخرب MT بر روي سطح خارجي ناكل (Knuckle)عدسي ها
نظارت بر مونتاژ و جوشكاري اولين هد به Shell
بازرسي چشمي جوش
نظارت بر انجام آزمونهاي PT و RT جوش عدسي به Shell
نظارت بر مونتاژ جوشكاري فلنج به نازل
بازرسي چشمي جوش
نظارت بر انجام آزمون RT جهت جوش فلنج به نازل (در صورت امكان)
نظارت بر مونتاژ و جوشكاري نازل به شل و يا عدسي
بازرسي چشمي جوش
نظارت بر انجام آزمون UT جوشكاري نازل به شل و يا عدسي
مونتاژ و جوشكاري Reinforcing Pad (ورق تقويتي)
نظارت بر انجام تست نشتي هوا (Air Leak Test) با استفاده از آب و صابون جهت ورق تقويتي
كنترل بر مونتاژ و جوشكاري عدسي دوم به شل/ بازرسي چشمي جوش/ RT عدسي دوم به شل
كنترل چشمي و ابعادي ساخت Leg/Saddle/Skirt
بازرسي چشمي جوش Leg/Saddle/Skirt به مخزن
نظارت بر انجام آزمونهاي PT يا MT جوش Skirt به عدسي/ Saddle يا Leg به مخزن
نظارت بر مونتاژ و جوشكاري قسمتهاي خارجي و داخلي مخزن (كليپ هاي نردبان، پلت فرم و …)
نظارت بر انجام آزمونهاي PT يا MT جهت قسمتهاي داخلي و خارجي
بازرسي نهايي ابعادي و چشمي مخزن
نظارت بر تنش گيري (عمليات حرارتي پس از جوشكاري) و كنترل چارت PWHT
نظارت بر انجام آزمون سختي سنجي (Hardness) و Production Test
نظارت بر تميز بودن و تميزكاري سطوح داخلي مخزن
نظارت بر انجام تست فشار Hydro test
بازرسي نهايي ابعادي و چشمي بعد از فشار
نظارت بر سندبلاست و رنگ مخزن
نظارت بر ساخت و نصب لوحه شناسايي (Name Plate)

۴-۳- بسته بندي و ارسال
بازنگري و كنترل مدارك نهايي سازنده (MDR)
بازرسي بسته بندي و علامت گذاري هاي روي مخزن
صدور گواهينامه ترخيص مخزن
نظارت بر بارگيري مخزن

۵- استانداردهاي بازرسي مخازن
اما استانداردها و کدهايي که بايد در اختيار بازرس کنترل کيفي قرار داده شود شامل استانداردهاي مربوط به طراحي و ساخت مخازن تحت فشار و استانداردهاي جوشکاري و همچنين استانداردهاي مواد ميباشد که مشتمل بر موارد ذيل است :
• ASME SEC II PARTS A,B,C & D (مشخصات مواد پايه و مواد مصرفي جوشکاري)
• ASME SEC V (تستهاي غير مخرب)
• ASME SEC VIII DIV 1 & 2 (استاندارد طراحي مخازن تحت فشار)
• ASME SEC IX (دستورالعمل جوشکاري)
• TEMA (استاندارد طراحي مبدلهاي حرارتي)
• API – ۶۶۱ (استاندارد طراحي کولر ها و هيترهاي هوا)
• API – ۶۵۰ (مخازن ذخيره)
• API SPECIFICATION 5L (لوله هاي ۵L)
• API – ۱۱۰۴ (جوشکاري خطوط لوله)
• BS – 5500 (ساخت مخازن تحت فشار)
• BS – 5950
• BS – 4360
• BS – 729
• DIN (MATERIAL SPECIFICATION)