منصور صوفی
سمت: مدیرعامل

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مواد ومتالورژی-گرایش مهندسی تکنولورژی جوش

سابقه کار: ۱۲ سال