کنترل کیفیت کارخانه سامان پلاست مهاباد

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی، کنترل سند بلاست و رنگ آمیزی ساخت و نصب پروژه تجاری اداری لونیز کرج (کارفرما: جناب آقای احمدنیا) به وزن تقریبی ۱۵۰۰۰ تن در سال ۹۶ و ۹۷ (در حال اجرا)

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی، کنترل سند بلاست و رنگ آمیزی ساخت و نصب پروژه شهر خودرو (کارفرما: شرکت سرمایه گداری شهرآتیه) به وزن تقریبی ۲۰۰ تن در سال ۹۶

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی، کنترل سند بلاست و رنگ آمیزی ساخت و نصب پروژه باغ پونک (کارفرما: جناب آقای خدایی) به وزن تقریبی ۳۰۰ تن در سال ۹۶

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی، کنترل سند بلاست و رنگ آمیزی ساخت و نصب پروژه سوله رشت (کارفرما: شرکت ثمین) به وزن تقریبی ۲۵۰ تن در سال ۹۶

بازرسی فنی جوش ،انجام تست های غیر مخرب ،کنترل ابعادی، کنترل سند بلاست و رنگ آمیزی ساخت و نصب پروژه عسلویه (کارفرما: شرکت ثمین) به وزن تقریبی ۲۵۰ تن در سال ۹۶